O projekte

Hlavné ciele projektu Stopline.sk:

stopline

 • Prevádzkovanie národného centra pre nahlasovanie nezákonného obsahu alebo činností na internete Stopline.sk, ktoré bojuje proti:
  • zneužívaniu detí (detská pornografia, sexuálne vykorisťovanie, detská prostitúcia, obchod s deťmi, grooming a iné)
  • prejavom potláčajúcich základné ľudské práva a slobody (prejavy neznášanlivosti, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, anticiganizmu a iných)
  • inému obsahu alebo činnostiam, ktoré vykazujú znaky trestného činu.
 • Zapojenie sa do medzinárodnej siete INHOPE, zdieľanie skúseností iných národných centier a organizácií pre bezpečnosť informačných technológií.

Ciele projektu vychádzajú z programu Európskej komisie Bezpečný internet, Rozhodnutia Rady Európskej únie o boji proti detskej pornografii na internete 2000/375/JHA, Rámcového rozhodnutia o boji proti rasizmu a xenofóbii COM/2001/0664, Rámcového rozhodnutia Rady o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii COM2009/0049, Dohovoru OSN o právach dieťaťa a príslušných ustanovení Zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Základné piliere Stopline.sk:

 • Prístupnosť: Nahlasovanie nezákonného obsahu, napríklad detskej pornografie je pre občanov citlivá záležitosť, a preto verejnosť uprednostňuje oslovenie mimovládnej organizácie pred orgánmi činnými v trestnom konaní.
 • Nestrannosť: Výhodou organizácie tretieho sektora je aj jednoduchšie spájanie síl bez ohľadu na rezortizmus verejného sektora a konkurenčné prostredie súkromného sektora.
 • Anonymita: Vo väčšine prípadov sa občania rozhodnú pre nahlásenie nezákonného obsahu za predpokladu anonymného podania. Pri každom takomto hlásení Stopline.sk garantuje, že sa ním bude zaoberať bez ohľadu na anonymitu nahlasovateľa.
 • Efektivita: Stopline.sk pracuje ako efektívny filter pre Policajný zbor Slovenskej republiky, ktorému sú preposielané len prípady podozrivé z nezákonného obsahu alebo činností. Centrum pomáha predchádzať podávaniu duplicitných hlásení v rámci Slovenska, ale aj siete INHOPE.
 • Medzinárodná sieť: Hlásenia, ktoré sa vzťahujú k obsahu mimo územia Slovenska, sa preposielajú partnerským organizáciám, ktoré pracujú v medzinárodnej sieti INHOPE. Naopak, ak občan inej krajiny nahlási podozrivý obsah, ktorý je umiestnený na Slovensku, Stopline.sk sa bude týmto prípadom zaoberať.
 • Odbornosť: Pracovníci Stopline.sk sú trestne bezúhonní, majú príslušné vzdelanie. Pravidelne sa zúčastňujú odborných školení na Slovensku a v zahraničí, opierajú sa o dlhoročné skúsenosti siete INHOPE. Súčasťou starostlivosti o pracovníkov je stála spolupráca s psychológom pre zabezpečenie psychohygieny a poradenstva.
 • Prevencia: Výsledkom spolupráce všetkých strán na projekte Stopline.sk bude aj pravidelné zverejňovanie štatistických informácii o nezákonnom obsahu a činnostiach na slovenskom internete a identifikácia nových trendov v oblasti počítačovej kriminality. Čo napomôže k účinnejšiemu boju proti zneužívaniu detí, rasizmu, xenofóbie a iným nezákonným javom na internete.