Spracovanie hlásenia

Hlásenie je spracované do 2 pracovných dní od jeho prijatia. Hlásenia, ktoré obsahový analytik vyhodnotí ako potenciálne nezákonné alebo nevhodné, budú pridané na príslušný zoznam. Ak sa jedná o nezákonný obsah, snahou Stopline.sk je v súčinnosti s políciou a internetovým poskytovateľom služby (ISP) ho zablokovať.

Hlásenie

Kanály nahlasovania:

 • Online formulár na internetovej stránke Stopline.sk
 • Zaslanie emailu na adresu stopline(zavináč)stopline.sk

Zdroje nahlasovaného obsahu a činností a ich špecifikácia:

 • Webstránka: adresa webstránky (URL), presný čas, kedy bola podozrivá stránka objavená, typ obsahu, opis
 • Email: text emailu, odkazy v emaile, hlavička emailu
 • Newsgroup: názov diskusnej skupiny, identifikačný kód správy (ID), odosielateľ, predmet správy, dátum uverejnenia, typ obsahu v správe, opis
 • Četovacie miestnosti: názov četovacej stránky/služby, četovacia miestnosť, história četu, presný dátum a čas incidentu
 • Peer2peer: názov služby, celý názov súboru, použité výrazy pri vyhľadávaní, IP adresa hostiteľa, dátum a čas objavenia, opis
 • FTP: adresa FTP servera, prihlasovacie údaje, opis

Anonymita hlásení:

Nahlasovateľ si môže vybrať, či chce ostať v anonymite alebo poskytne svoje kontaktné údaje. Centrum zaznamená iba dobrovoľne zadané informácie, neregistruje žiadne iné, ako napríklad IP adresu, z ktorej bolo hlásenie poslané. Online formulár je anonymný.

Nezákonný obsah a aktivity

Nezákonný obsah a aktivity vymedzuje zákon. Na internete sa jedná najmä o zneužívanie detí (detská pornografia, sexuálne vykorisťovanie, detská prostitúcia, obchod s deťmi, grooming), prejavy rasizmu a xenofóbie, ale aj iný obsah a aktivity, ktoré napĺňajú skutkovú podstatu trestného činu.

Trestný zákon – Zákon č. 300/2005 Z. z.

Vybrané paragrafy, týkajúce sa internetového obsahu a činností

 • §154 Účasť na samovražde
 • §172, §173 Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi
 • §174 Šírenie toxikománie
 • §179 Obchodovanie s ľuďmi
 • §180 Obchodovanie s deťmi
 • §181 Kto za odmenu zverí dieťa do moci iného na účel jeho využívania na detskú prácu alebo na iný účel
 • §187 Zavlečenie do cudziny
 • §189 Vydieranie
 • §190 Hrubý nátlak
 • §196, §197, §198 Porušovanie tajomstva prepravovaných správ
 • §199 Znásilnenie
 • §200 Sexuálne násilie
 • §201 Sexuálne zneužívanie
 • §202 Kto osobu mladšiu ako osemnásť rokov pohne k mimomanželskej súloži
 • §208 Týranie blízkej osoby a zverenej osoby
 • §211 Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže
 • §219 Neoprávnené vyrobenie a používanie elektronického platobného prostriedku a inej platobnej karty
 • §221 Podvod
 • §247 Poškodenie a zneužitie záznamu na nosiči informácií
 • §270 Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov
 • §367 Kupliarstvo
 • §368 Výroba detskej pornografie
 • §369 Rozširovanie detskej pornografie
 • §370 Prechovávanie detskej pornografie
 • §371, §372 Ohrozovanie mravnosti
 • §421, §422 Podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd
 • §423 Hanobenie národa, rasy a presvedčenia
 • §424 Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti